วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,953 แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2557

โดยคณะทำงานด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำนำ
-ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสอีโบลา
-การวินิจฉัย
-การรักษาการป้องกัน
-แผนผังแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาด
-แผนผังแนวทางการวินิจฉัยและการส่งต่อ
-แนวทางการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัตืการ (ตามที่กรมวิทยาศสตร์กำหนด)
-คำแนำนำสำหรับการดูแลรักษา
-ภาคผนวก
   ข้อปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่สงสัย/เป็นโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสอีโบลา
   การรับและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง
   เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/upload/files/CPG%20Ebola%204%20sep2014_1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น