วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,943 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ยาเบต้า-บล็อกเกอร์ (beta blocker) ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

สามการทดลองทางคลินิกที่สำคัญและหลายๆ การศึกษาแบบ meta analysis ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการให้ยาเบต้า-บล็อกเกอร์ (beta blocker)
-Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS II)
-Metoprolol CR/XL Randomised Interventional Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF)
-Carvedilol Prospective Randomised Cumulative Survival (COPERNICUS)

ได้มีการศึกษาตรวจสอบผลของการรักษาด้วย bisoprolol, metoprolol และ carvedilol ตามลำดับในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับยา ACEI และยาขับปัสสาวะอยู่แล้ว ประโยชน์ของการรักษาด้วยยาเบต้า-บล็อกเกอร์ จึงเห็นได้ชัดในทั้งสามการทดลองที่ถูกยกเลิกก่อนกำหนด ทุกสาเหตุการเสียชีวิตลดลงอีก 34-35%  มากกว่าความสำเร็จของการลดอัตราการเสียชีวิตด้วยยา ACEI เพียงอย่างเดียว
อุบัติการณ์ของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันก็ยังลดลงใน CIBIS II และ  MERIT-HF trials ซึ่งผลนี้ไม่เคยได้จากการใช้ยา ACEI, ในขณะที่ประโยชน์ที่ได้ส่วนใหญ่ได้จากการลดการเสียชีวิตจากการดำเนินของโรคที่มากขึ้น การศึกษาแบบ meta-analysis ของยาเบต้า-บล็อกเกอร์ ยังแสดงให้เห็นอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย
และการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ายาเบต้า-บล็อกเกอร์มีความสามารถที่จะทำให้เกิดการย้อนกลับระดับของความเสียหายของหัวใจบางส่วน หลังจากสามเดือนของการรักษาด้วยยาขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถทนได้, ยา bisoprolol ได้แสดงให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญในการทำให้ EF ของหัวใจห้องล่างซ้ายดีขึ้นและย้อนกลับการของการเกิด remodelling ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
และควรระมัดระวังในการเริ่มให้การรักษาด้วยยาเบต้า-บล็อกเกอร์ เพราะจะมีการลดลงของการบีบตัวของ systolic ในช่วงแรกได้ และต้องเริ่มในช่วงที่ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะน้ำคั่งอย่างชัดเจน เช่น บวมมาก, มี pulmonary edema ผู้ป่วยต้องไม่ได้กำลังใช้ inotropes ทางหลอดเลือดดำ ควรเริ่มจากขนาดยาที่ต่ำๆ ก่อน  และหากผู็ป่วยสามารถรับไดดี ค่อยๆ เพิ่ม ขนาดยาขึ้นทีละน้อย (2 เท่า) ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนถึงขนาด target dose หรือขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยทนได้  โดยสามารถเริ่มยาแบบผู้ป่วยนอกได้ และผู้ป่วยควรได้รับ ACEI อยู่ก่อนแล้ว

Ref: http://www.medscape.com/viewarticle/510212_3
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังแบบบูรณาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น