วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,979 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาตับอักเสบ (liver abscess)

โดย 
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-ลักษณะของอัลตราซาวด์  ของ amebic liver abscess
-ลักษณะของอัลตราซาวด์  ของ pyogenic liver abscess
-ลักษณะอาการทางคลินิกแยกโรคระหวาง amebic กับ pyogenic liver abscess
-ยาที่ใช้รักษา amoebic liver abscess
-Needle liver aspiration  ใน amebic liver abscess
-ผู้ป่วยที่ต้องเจาะหนองออกมาตรวจ
-กรณีที่เจาะตับแล้วไม่ได้หนอง
-Empiric antimicrobial therapy
-โรคแทรกซอนทาง extrahepatic ใน amebic liver abscess
-กรณีที่ให้การวินิจฉัยวา pyogenic liver abscess และมี amebic serology test positive
-หลักฐานพบ primary specific infection หรือ  ม systemic infection  และมี liver abscess
-Aspiration under ultrasound หรือ CTscan guidance
-การเลือกใช้ยาเมื่อได้ผลการตรวจจากย้อมแกรม
-การตอบสนองต่อการรักษา และการพิจารณาเจาะหนองออกซ้ำ

-เอกสารอางอิง

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น