วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,967 สรุปแนวทางการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสู่บุตรตามแนวทางของประเทศไทย ปี 2557

-เริ่มยาทันทีทุกรายโดยไม่ต้องรอผล CD4
-สูตรแรกที่เลือกใช้คือ: TDF + 3TC + EFV สูตรทางเลือกในกรณีที่สงสัยเชื้อดื้อยาคือ: AZT หรอ TDF + 3TC + LPV/r
-ให้ยาต่อหลังคลอดในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย โดยต้องมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อสมัครใจและสามารถรับประทานยาได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรณี discordant couple, เป็นวัณโรคหรือมีการติดเชื้อตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง
-การแบ่งระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อไปสู่บุตร
1. ความเสี่ยงทั่วไป
   • มารดาฝากครรภ์และได้รับยาต้านไวรส (HAART) มากกว่า 4 สัปดาห์ หรือ
   • ตรวจพบระดับไวรัสในกระแสเลือดเมื่อใก้ลคลอดตั้งแต่ 50 copies/mL ขึ้นไป
2. ความเสี่ยงสูง
   • มารดาไม่ได้ฝากครรภ์ หรือรับประทานยาต้านไวรัสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 สัปดาห์กอนคลอด
หรือ
   • มารดารับประทานยาไม่สม่ำเสมอ หรือ
   • ระดับไวรัสในกระแสเลือดเมื่อใก้ลคลอดมากกว่า 50 copies/mL
-สูตรยาที่ให้ทารกที่คลอดจากมารดาซึ่งติดเชื้อ
   1. ความเสี่ยงทั่วไป: AZT x 4 สัปดาห์
   2. ความเสี่ยงสูง: AZT + 3TC + NVP x 6 สัปดาห์
-ในมารดาที่มิผลเลือดลบระหว่างฝากครรภ์แตสามมีผลเลือดบวกให้ติดตามผลเลือดหญิงตั้งครรภ์ซ้ำและแนะนำกรณีที่ควรให้ยาเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกไปก่อน
-มีแนวทางสำหรับผู้ติดเชื้อที่ประสงค์จะมีบตรในกรณีคู่มีผลเลือดแบบต่างๆ
-มีแนวทางการคุมกำเนิดและการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด
-การเลือกวิธีการคลอด เพิ่มแนวทางและข้อบ่งชี้การคลอด เช่น การผ่าท้องคลอดก่อนการเจ็บครรภ์คลอด หรือการผ่าท้องคลอดเมื่ออยู่ในช่วง ระยะ latent phase of labor หรือปากมดลูกเปิดน้อยกว่า 4 ซม.
-การตรวจเลือดในทารก
   1. ความเสี่ยงทั่วไป: 2 ครั้ง ที่ 1 และ 2-4 เดือน
   2. ความเสี่ยงสูง: 3 ครั้งที่ 1, 2 และ  4 เดือน
แนะนำใหเก็บเลือดใส่กระดาษกรองเมื่อแรกเกิดเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นพร้อมการเก็บ TSH เมื่อแรกคลอดไว้ด้วย ส่งพร้อม TSH ในกรณีที่ เด็กติดเชื้อจะสามารถจำแนกได้ว่าเด็กติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์หรือระหว่างคลอดซึ่งมผลต่อการพยากรณโรคทารกทุกรายควรได้รับการตรวจยืนยันดัวย anti-HIV ที่ 18 เดือน
-การเริ่มยาในทารกที่ติดเชื้อ: ให้เริ่มยาทุกรายโดยเร็วที่สุดก่อน 4-6 เดือน เพราะมีผลต่อการพยากรณ์โรคในระยะยาว

Ref: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น