วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,966 สรุปการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ตามแนวทางการของประเทศไทย ปี 2557

- เกณฑ์การเริ่มยาตานไวรัสในประเทศไทยคือให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อทุกรายในทุกระดับ CD4 โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี CD4 น้อยกกว่า 500 cells/mm3 เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ในการลดการกำเริบของตัวโรคและประโยชน์ต่อการสาธารณสุขในการลดการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่น
- สูตรยาต้านไวรัสที่ แนะนำเป็นสูตรแรกในประเทศไทย คือ NRTIs + NNRTI ได้แก่ TDF/3TC หรอ TDF/FTC ร่วมกับ EFV ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสูตรที่ได้ผลในการควบคุมไวรัสได้ดีและมีผลขางเคียงน้อยที่สุด
- สูตรทางเลือกในกรณีที่ใช้ยาสูตรแรกที่แนะนำไม่ได้ พิจารณา NRTIs ทางเลือก คือ ABC + 3TC หรือ AZT + 3TC
- ในผู้ป่วยที่รับประทานยาสม่ำเสมอและผลตรวจ VL มากกว่า 1,000 copies/mL ใหส่งตรวจเชื้อดื้อยา กรณีที่ผล VL มากกว่ากว่า 50 แต่น้อยกว่า 1,000 copies/mL ให้ย้ำการรับประทานยาสม่ำเสมอ และทาการตรวจ VL ซ้ำภายใน 2-3 เดือน

Ref: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น