วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,976 การใช้ยาวัณโรคในผู้ป่วยโรคไต

-ยา I และ R ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยไตวาย เนื่องจากขับออกทางน้ำดี
-ยา E และ metabolites ของ P ขับออกทางไตดังนั้นจึงต้องปรับยาดังกล่าวในผู้ป่วยโรคไตที่มี creatinine clearance น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที การให้ยาจะไม่ลดขนาดยาลงแต่จะยืดระยะเวลาในการให้ยานานขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับขนาดของยา (concentration dependent bactericidal)
-ยา S ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อไตและหูมากขึ้น
-ในผู้ป่วยไตวายที่ได้ยา INH พิจารณาให้รับประทานวิตามินบี 6 (pyridoxine) ในขนาด 25-50 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อป้องกันผลต่อระบบประสาท
-ในผู้ป่วยไตวายที่ต้องล้างไต (hemodialysis) ควรให้ยาหลังทำการล้างไตโดยเฉพาะยา PZA จะถูกกำจัดโดย hemodialysis
-โดยถ้า creatinine clearance น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที ลดขนาดของ E เป็น 15-30 มก./วัน 3 วันต่อสัปดาห์, Z เป็น 20-30 มก./วัน 3 วันต่อสัปดาห์, ส่วน S ไม่แนะนำให้ใช้

Ref: แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556

1 ความคิดเห็น: