วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,977 วัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี (Tuberculosis and HIV)

พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท์
เนื้อหาโดยละัเอียดประกอบด้วย
-พยาธิกำเนิดของวัณโรค (Pathogenesis of Tuberculosis)
 1. ระยะรับเชื้อวัณโรค
 2. ระยะป่วยเป็นวัณโรค
-ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวีต่อวัณโรค
-ผลกระทบของการติดเชื้อวัณโรคต่อเอชไอวี
-อาการและอาการแสดงของวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
-ลักษณะทางคลินิคของ active TB ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทม CD4+สูง (ระยะแรก ) หรือต่ำ (ระยะท้าย)
-การวินิจฉัย
-การคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์ (TB screening in PLWHA)
-การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
-การให้ยาต้านในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค
-ปัญหาและข้อคำนึงของการใหยาต้านไวรัสเอดสในผู้ป่วย TB/HIV coinfection  ก่อนเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี
-สูตรยาต้านในผู้ป่วยที่ได้ยา rifampin
-เอกสารอ้างอิงเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

ลิ้งค์ Click

1 ความคิดเห็น: