วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,993 คู่มือการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีเกิดข้อพิพาทในการให้บริการด้านสาธารณสุข

โดยกลุ่มกฏหมาย กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-แนวทางปฏิบัติกรณีมีข้อพิพาทหรือเชื่อว่าจะมีข้อพิพาทในสถานพยาบาล
-กฏหมายที่เกี่ยวกับเวชระเบียน
-ความรู้กฏหมายทั่วไป
-บรรณานุกรม
-ภาคผนวก

ลิงค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น