วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,954 แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาดเจ็บไขสันหลัง

โดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-บทนำ
-ไขสันหลังและการบาดเจ็บไขสันหลัง
-กรณีศึกษา และตัวอย่างการตั้งประเด็นปัญหาตามกรอบแนวความคิด ICF
(The intertional classification of functioning, disability and health)
-การประเมินระดับการบาดเจ็บไขสันหลัง การตั้งเป้าหมายการฟื้นฟู และแนวทางการฟื้นฟูเบื้องต้น
-สรุปแนวทางปฏิบัติสำหรับฟื้นฟูความสามารถด้านการดูแลตนเอง (self care) และการเคลื่อนที่ (mobility) ด้วยวิธีทางกายภาพและกิจกรรมบำบัด
-ปัญหาที่มักเกิดกับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง: เรื่องเล่า ประเด็นปัญหาและแนวทางการดูแล
-เอกสารอ้างอิง
-ภาคผนวก
-ดัชนีตัวย่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น