วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,960 คู่มือแนวทางการรักษาทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช

โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิต และการเจ็บป่วยทางจิตของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพสังคม ประชาชนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ทำให้สังคมไทยมีความเปราะบางมากขึ้น โอกาสที่ทันตบุคลากรจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ทันตแพทย์ของกรมสุขภาพจิตจึงได้ร่วมกันจัดท าหนังสือแนวทางการรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช โดยนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานกับความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ เหมาะสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม ทั้งนี้ในการนำแนวทางจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้นั้น ควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ และต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายสภาพช่องปาก และความพร้อมด้านต่างๆของผู้ป่วยแต่ละรายร่วมด้วยเป็นสำคัญ (จากคำนำของหนังสือ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น