วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,992 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้นและภาวะบกพร่องทางการเรียน สำหรับระบบเครือข่ายบริการสาธารณสุข

บรรณาธิการ แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชดานันท์
เภสัชกรหญิงธีดารัตน์ แทนขำ
โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดยความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สถาบันราชนิกูล
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ. เชียงใหม่
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ลิ้งค์ http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/hug-38015064?related=2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น