วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

155. Thrombocytopenia/Idiopathic thrombocytopenic purpura suspect

หญิง 51 ปี underlying DM, HT รับประทานยา glipizide, metformin, ASA 81 mg, Propranolol, simvastatin, Admission ด้วย vertigo พบมีเกล็ดเลือดต่ำ PE: no bleeding, Other not found abnormal คิดถึงอะไรได้บ้าง เป็น ITP ได้ไหม ?
ยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีผลทำให้เกิด thrombocytopenia และระดับ platelet ของผู้ป่วยก็ค่อนข้างต่ำมาก
Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) เป็นภาวะที่มีเกล็ดเลือดต่ำโคยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน(idiopathic) โดยส่วนใหญ่มักสัมพันธ์กับ antibodies against platelets, ITP หรืออาจเรียกกว่า immune thrombocytopenic purpura หรือ immune-mediated thrombocytopenic purpura ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ แต่การที่มีเกล็ดเลือต่ำก็สามารถทำให้เกิด purpura (bruises) หรือภาวะเลือดออกทีมีผลรุนแรงได้ การวินิจฉัยทำโดย exclusion เบื้องต้นดูว่าไม่มีความผิดปกติอื่นของระบบเลือดนอกเหนือจากการมีเกล็ดเลือดต่ำ หรือการตรวจโดยละเอียดแล้วพบสาเหตุอื่น (secondary causes) ทีพบบ่อยได้แก่ ได้แก่ leukemia, medications (e.g. quinine, heparin), lupus erythematosus, cirrhosis, HIV, hepatitis C, congenital causes, antiphospholipi syndrome, von Willebrand factor deficiency และอื่น ๆ เช่น splenomegaly
Bone marrow examination ควรทำในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือกรณีที่ไม่แน่ชัดในสาเหตุ ถ้าพบว่าใน bone marrow มีการเพิ่มขึ้นของ megakaryocytes จะช่วยยืนยันการวินิจฉัย ITP.

การรักษา •น้อยกว่า 20,000 per mm3 เป็นข้อบ่งชี้ที่ต้องให้การรักษา
•20,000 and 50,000 per mm3 ให้พิจารณาเป็นราย ๆ
•50,000 per mm3 ส่วนใหญ่ไม่ต้องการการรักษา
•น้อยกว่า10,000 per mm3 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินมีโอกาสเกิด subarachnoid หรือ intracerebral hemorrhage ได้ง่ายถ้ามี head trauma แม้จะไม่รุนแรง

•Steroids เช่น Prednisolone1–2 mg/kg per day, Dexamethasone 5 -10 mg q 6 hr, Methylprednisolone1 gm / day x 3 days
•IVIG
•Surgery : splenectomy
•Anti-D
•Immunosuppresants
•Thrombopoietin receptor agonists

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น