วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

148. Bilateral pleural effusion/Thoracentesis

หญิง 75 ปี underlying DM, HT admit ด้วย bed sore แต่มีเหนื่อย บวม 1 สัปดาห์ ไม่มีไข้ CXR มี haziness Lt. lung, U/S มี Lt. มากกว่า Rt. pleural effusion ต้องทำ Thoracentesis เพื่อหาสาเหตุหรือไม่ และคิดว่าสาเหตุเป็นอะไรได้บ้าง

การมี Pleural effusion 2 ข้างไม่ได้เป็นข้อห้ามของการทำ Thoracentesis ข้อสำคัญคือมั่นใจสาเหตุของ pleural effusion นั้นไหม? ถ้าจะไม่ทำ ซึ่งข้อได้เปรียบของ Pleural effusion 2 ข้างมักจะมีสาเหตุจาก systemic cause และมักเป็น Transudate เช่นCongestive heart failure, Nephrotic syndrome, Hypoalbuminemia, Cirrhosis เป็นต้น ดังนั้น Clinical setting และการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ของผู้ป่วยจะทำให้เราคิดถึงสาเหตุได้ง่ายกว่าการมี Pleural effusion ข้างเดียว หรือในกรณีที่เป็น exudate, และถ้าเรามั่นใจสาเหตุ สามารถให้รักษาโดยไม่ต้องทำ Thoracentesis ก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำหัตการ เช่น pneumothorax สามารถเกิด complication จากการทำหัตการนี้ได้ประมาณ 5-10% อีกอย่างคือการทำเพื่อการรักษา เช่น release ซึ่งบางครั้งยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถส่งตรวจได้เลย แต่จากการศึกษาพบว่าไม่จำเป็นต้องเจาะตรวจทั้ง 2 ข้างเพราะ profile มักไม่ค่อยมีความแตกต่างกันระหว่างข้างใดข้างหนึ่งนอกเสียจากคิดว่าสาเหตุของ pleural effusion แต่ละข้างเป็นคนละอย่างกัน ส่วน absolute contraindication ได้แก่ ผู้ป่วยไม่ยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือและการที่มีcoagulation disorder Relative contraindications ได้แก่ โรคที่มีลักษณะของ air tapping หรือเป็น bullous เช่น emphysema, การใช้ positive end-expiratory pressure(PEEP) การมีปอดข้างเดียว การเจาะระบายไม่ควรเกิน 1ลิตร เพื่อป้องกันการเกิด pulmonary edemaส่วนในผู้ป่วยรายนี้มีปัญหา Severe hypoalbuminemia คือ 1.8 mg/dl และ systolic heart failure จาก echocardiography ส่วนไตปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น