วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

171.Pregnancy with proteinuria

หญิง 42 ปี ตั้งครรภ์ 15 สัปดาห์ มีโปรตีนออกมาในปัสสาวะ 1+ - 2+, BP. ปกติ, No edema, H+L:WNL, Abd: no organomegaly ผล urine protein 24 hrs. เป็นดังนี้ วินิจฉัยอะไร ต้องให้การดูแลอย่างไร เผยแพร่บทความ
การตั้งครรภ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง anatomy และ physiology ทั้งของร่างกายซึ่งมีผลต่อ hemodynamic และต่อไตซึ่งมีผลต่อ glomerular permeability และเปลี่ยนแปลง tubular reabsorption ของโปรตีนมีผลทำให้เกิดการขับโปรตีนออกมากขึ้นกว่าเดิม
การมี Urine protein มากกว่า 300 mg/24 hrs (หรือมากกว่า 0.2 gms. ของ protein / gms. ของ creatinine ) ไม่ว่าช่วงใดของการตั้งครรภ์ อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกอันหนึ่งของการมี preeclampsia โดยอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ทั้งต่อมารดาและบุตร
โรคที่เกิดจากที่ไตเอง ซึ่งอาจจะยังเป็น subclinical renal disease เช่น glomerulonephritis แต่จะแสดงออกเมื่อตั้งครรภ์ และ โรคไตอันเนื่องมาจาก systemic disease เช่นDM หรือ HT ก็จะพบ proteinuria แสดงออกให้เห็นขณะตั้งครรภ์ โดย 25 to 50 % จะมี preeclampsia ในช่วงเวลาต่อมา แต่การวินิจฉัย preeclampsia ก็คงต้องอาศัยการมี SBP ที่มากกว่า 140 mmHg หรือ DBP ที่มากกว่า 90 mmHg โดยส่วนใหญ่มักเริ่มนับเมื่อ GA 20 wks. ขึ้นไป และยิ่งเกิดขึ้นเร็วมักมีอาการรุนแรงกว่าคนที่เกิดขึ้นช้า [random urine protein ที่มากกว่า 30 mg/dL หรือตั้งแต่ 1+ dipstick = significant proteinuria]

2 ความคิดเห็น: