วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

170. Hashimoto's Thyroiditis/suspect

หญิง 33 ปี มาตรวจติดตามเรื่องไทรอยด์ PE: Lt. side thyroid diameter 2.5 cm. regular, rubbery consistency, movable, not tender [Review ผลการตรวจก้อนไทรอยด์ที่ผ่านมาตรวจได้แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ] ผลTFT ที่ผ่านมาเป็น ดังนี้ ผล Thyroid antibody เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร จะให้การรักษาอย่างไร
Hashimoto thyroiditis (Chronic Lymphocytic Thyroiditis, chronic autoimmune thyroiditis) สามารถมาด้วย
•Euthyroidism and goiter
•Subclinical hypothyroidism and goiter
•Primary thyroid failure
•Hypothyroidism
•Adolescent goiter
•Painless thyroiditis or silent thyroiditis
•Postpartum painless thyrotoxicosis
•Alternating hypo- and hyperthyroidism

Note : FT4 normal 0.6-1.6ng/dl, TSH normal 0.3-5.0 uIU/ml

โดยในผู้ป่วยคนนี้พบว่าผล lab เป็นช่วง subclinical hypothyroidism ต่อกับ hypothyroidism
-ในผู้ป่วยที่มี subclinical hypothyroidism ร่วมกับการมี antibodies ขึ้นจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิด hypothyroidism ในเวลาต่อมา Thyroperoxidase antibody (TPOAb) ค่าปกติน้อยกว่า 20.0 IU/mL มี sensitivity 95%, ค่ายิ่งสูงยิ่งช่วยยืนยัน autoimmune thyroiditis, antibody นี้จะพบได้ประมาณ 10% ในคนทั่วไปโดยไม่มีโรคของไทรอยด์

-Definite diagnosis โดย histologic diagnosis = diffuse lymphocytic and plasma cell infiltration with formation of lymphoid follicles from follicular hyperplasia and damage to the follicular basement membrane. Atrophy of the thyroid parenchyma is usually evident
DDx.
Riedel's lobe (Thyroiditis struma)
Subacute Thyroiditis
Thyroid Cancer
Suppurative Thyroiditis
Goiter
Grave's Disease
การรักษา: ถ้าผู้ป่วยมี hypothyroid หรือมี goiter ให้ Levothyroxine ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างให้ F/U clinicalและ thyroid function test

2 ความคิดเห็น: