วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

164. Generalized tonic-clonic seizure/Alocohol related, Hypocalcemia, Hypomagnesemia

ชาย 40 ปี underlying alcoholic dependence มาด้วยชักเกร็งกระตุกทั้งตัวนาน 10 นาที มาที่ รพ. รู้ตัวดี, ไม่มี neurological deficit, ผลเลือดผิดปกติ ดังนี้ คิดว่าสาเหตุอาจจะเป็นอะไรได้บ้าง จะให้การรักษาเบื้องตันอย่างไร

จากข้อมูลสาเหตุที่น่าจะเกิดชัก [generalized tonic-clonic seizure] ในผู้ป่วยได้แก่ Related กับ Alcohol ได้แก่ Alcoholic intoxication, Alcoholic withdrawal (อันนี้ต้องถามประวัติเพิ่ม) และจากผลตรวจเลือด พบว่ามี Severe hypomagnesemia [0.8 mg/dl] ซึ่งถ้าต่ำขนาดนี้สามารถทำให้ชักได้, Corrected calcium ได้ 7.0 mg/dl. อาจจะทำให้ชักได้ ส่วน Hyponatremia เล็กน้อยไม่น่าจะทำให้ชัก, Severe hypokalemia จะทำให้อ่อนแรงกล้ามเนื้อได้แต่ไม่น่าจะทำให้ชัก
และโดยปกติแล้ว Hypomagnesemia มักเกิดร่วมกับความผิดปกติของเกลือแร่ชนิดอื่น โดยเฉพาะ Hypokalemia และ Hypocalcemia ได้บ่อย จึงต้องประเมินและรักษาความผิดปกติและให้การรักษาเกลือแร่ 2 ชนิดนี้ควบคู่กันไป
ในภาวะฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ป่วยชัก : - ให้ MgSO4 1-2 grams (8-16 mEq ของ elemental Mg) ในเวลา 5-10 นาที จนกระทั่งไม่มีอาการ แล้วต่อด้วย 6 grams (48 mEq ของ Mg) drip ใน 24 ชั่วโมง เพื่อจะคงระดับ Mg ไว้ และ restore body total Mg storage
- ให้ Calcium gluconate 10 ml 1-2 ampoules diluted in 50-100 ml of 5% dextrose slowly infused ใน 10 นาที ให้ซ้ำได้จนกว่าอาการจะหายไป แล้วต่อไป ป้องกัน recurrence ด้วย 10 ml of calcium gluconate 10 ampoules in 5%dextrose หรือ 0.9% saline rate 50 ml/hour โดยควบคุมให้อยู่ในระดับ lower end of normal range
- ส่วนการแก้ Hypokalemia อยู่ใน post ที่ 27

http://74.125.153.132/search?q=cache:fSSOzaDC2hMJ:www.taem.or.th/node/133+hypomagnesemia+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&cd=4&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:zhPcRbGzd_QJ:med.tu.ac.th/im/download/Neurologyinsystemicdiseases.pdf+hypomagnesemia+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8 81&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESg4p4RAA8C5FPAnec9FqXhKIPzwilXs5d0GAhkYUwuX1QmzGR8SyKHuRsbXQALq1_YgySd6LqWLzzQ4Vpwg7yxIDZSXUyRu4KQN3nW3LlpvJ9x0INEFvSZ_R_vMhT5M6dKl3CmO&sig=AFQjCNHf6LwPqvofcMuMznRogrlOHHF_DQ

1 ความคิดเห็น: