วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

196.Packed red blood cell transfusion

Blood product นี้มีข้องบ่งชี้อย่างไรบ้าง, ขนาดที่ให้ ข้อบ่งชี้:
1. เมื่อมีภาวะเสียเลือดหรือภาวะช็อก (blood loss and shock) ภายหลังภาวะเสียเลือดแบบเฉียบพลันโดยเสียเลือดมากกว่าร้อยละ 20 ถ้าเสียเลือดมากกว่ารัอยละ 50 ควรให้ volume expander ร่วมกับการให้ PRC, Hbน้อยกว่า 7 ก./ดล. และยังคงมีการสูญเสียเลือดโดยไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น, กรณีผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่ทนต่อภาวะซีดไม่ดีเช่นผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี มีโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ ควรรักษาระดับ Hb ให้มากกว่า 8 ก./ดล.
2. ภาวะซีดเรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษา (Chronic therapy-resistant anemia) เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติโดยพิจารณาเป็นรายๆ ในขณะที่ชนิดไม่รุนแรงผู้ป่วยอาจได้รับเลือดเป็นครั้งคราวหรือไม่ต้องได้รับเลือด โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบ hypertransfusion แพทย์ต้องพิจารณาให้เลือด PRC ทุก 3-4 สัปดาห์

3. การให้เลือดระหว่างผ่าตัด (Peri-operative transfusion) ตัดสินใจตามลักษณะทางคลินิกและแนวโน้มของการเสียเลือด ควรรักษาระดับ Hb มากกว่า 10 ก./ดล. โดยต้องพิสูจน์ว่าผู้ป่วยไม่มีโรคซีดจากสาเหตุอื่นมาก่อน
4. การให้เลือดในโรคหรือสภาวะพิเศษ (Special situation) โรคกลุ่มนี้มีข้อบ่งชี้พิเศษต่างจากสภาวะข้างต้นเช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและโรคโลหิตจางเรื้อรังทางพันธุกรรมบางชนิดซึ่งผู้ป่วยต้องการระดับ Hb 9-10 ก./ดล. ควรประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทราบปริมาณและความถี่ของการให้เลือดในผู้ป่วยแต่ละคน


ขนาดที่ให้:
• การเสียเลือดเฉียบพลัน ให้ขนาด10 mL/kg/dose ใน 3 ชั่วโมง

• ภาวะซีดเรื้อรังในผู้ใหญ่ ให้ขนาด 1-2 unit 2-4 ชั่วโมง
• ภาวะซีดเรื้อรังใในเด็ก ให้ขนาด10 mL/kg/dose ใน 3 ชั่วโมง (กรณี Hb น้อยกว่า 5 ก./ดล. ให้ขนาด 2 เท่าของ Hb เช่น Hb 4 ก./ดล. ให้ 2x4 = 8 mL/kg/dose)
มีรายละเอียดน่าสนใจติดตามเพิ่มhttp://www.yrh.moph.go.th/KM/%E1%B9%C7%B7%D2%A7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%E3%B9%A1%D2%C3%E3%CB%E9%E0%C1%E7%B4%E0%C5%D7%CD%B4%E1%B4%A7%E0%A2%E9%C1%A2%E9%B9_Packed%20Red%20Cell.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น