วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

183. Iron deficiency anemia/Reactive thrombocytosis

หญิง 58 ปี ซีด เกล็ดเลือดสูง PE: HL:WNL, Abd: no organomegaly คิดว่าเกล็ดเลือดสูงจากอะไร, Lab เท่านี้เพียงพอต่อการวินิจฉัย iron deficiency anemia แล้วหรือไม่ และถ้าให้เลือก lab. ใน iron study เพียงตัวเดียวจะเลือกอะไร
ผู้ป่วย CBC มี Hb และ Hct ต่ำ MCV เล็ก แต่ RDW ยังไม่สูงมากนักอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยช่วยสนับสนุน, PBS พบมี hypochromic, microcytic, aniso-poikeilocytosis พบไม่มาก, Serum iron [ปริมาณของเหล็กที่จับอยู่กับ transferrin] ต่ำ จึงน่าจะเป็น Iron deficiency anemia ได้ (ซึ่งการวินิจฉัยทำได้โดย ประวัติ + ตรวจร่างกาย + CBC + PBS + Iron study) และสิ่งช่วยสนับสนุนเพิ่มคือจากการตรวจพบมี stool occult bood positive ซึ่งจะต้อง W/U ตรงนี้ต่อ ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการ ตรวจหาภาวะ Iron deficiency anemia โดยเทียบกับ gold standard คือการย้อมธาตุเหล็กจากไขกระดูก พบว่าไม่มี lab ตัวไดตัวหนึ่งที่จะให้การวินิจฉัยการได้ดีที่สุด แต่การใช้ร่วมกันจะทำให้แม่นยำมากขึ้น โดยพบว่า serum ferritin เป็นค่าที่ใช้ได้ดีที่สุด ถ้าค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ไมโครกรัม/ลิตร จะมี sensitivity ดีกว่าที่ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ไมโครกรัม/ลิตร แต่มี specificity เท่ากันคือ 96-100% แต่ข้อจำกัดที่สำคัญในการใช้ค่า serum ferritin คือค่าจะถูกกระทบด้วยหลายๆภาวะเช่น acute or chronic inflammation, malignancy, liver disease และ alcoholism ดังนั้นถ้ามีการอักเสบหรือติดเชื้อร่วมด้วยให้ serum transferrin receptor ที่มากกว่า 2.8 ไมโครกรัม/ลิตร เป็นจุดตัด และพบว่าถ้าใช้ทั้งสองร่วมกันจะให้ sensitivity และ specificity สูงสุด
ส่วน thrombocytosis มีสาเหตุมาจาก iron deficiency anemia ได้ บางการศึกษาพบว่าอาจมากกว่า 50%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น