วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,496. ตรวจพบผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 1 จะเริ่มให้การรักษาโดยการฉีดอินซูลินอย่างไร?

ควรให้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย  ขนาดของอินซูลินเริ่มต้นประมาณ 0.4-0.6 unit/kg/day  ให้ NPH เป็น basal insulin ฉีดก่อนนอน โดยแบ่งประมาณ 1/4-1/3 ของทั้งวัน และฉีด RI ก่อนอาหารทุกมื้อ  หรือฉีดอินซูลินผสมแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง (โดยมื้อเช้าแบ่งให้ประมาณ 1/2-2/3 ส่วนช่วงเย็นแบ่งให้ประมาณ 1/3-1/2 ) และปรับขนาดอินซูลินดังนี้
-ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร < 180 mg/dl ให้เพิ่มขนาดอินซูลินครั้งละ 1-2 ยูนิต
-ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร > 180 mg/dl  ให้เพิ่มขนาดอินซูลินครั้งละ 2-4 ยูนิต
หากมีปัญหาระดับนํ้าตาลตํ่าในเลือด หรือควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอาหารไม่ได้อาจ
พิจารณาใช้อินซูลินอะนาล็อก

Ref:  แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น