วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,510. ข้อคิดในการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน

เป้าหมายในการควบคุมระดับนํ้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานจะต้องควบคุมให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมและเป้าหมายในผู้ป่วยแต่ละรายควรจะต้องแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆของผู้ป่วยแต่ละราย (individualized therapy) ไม่ใช่หลักการที่ว่ายิ่งตํ่ายิ่งดี(lower the better) ดังที่ผ่านมา
เป้าหมายการควบคุมเบาหวานสำหรับผู้ใหญ่

1. การควบคุมแบบเข้มงวดมากเหมาะสมกับผู้ที่อายุน้อย เป็นมาไม่นาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วม เป้าหมายในการควบคุมคือ HbA1c < 6.5% โดยไม่เกิดภวะนํ้าตาลตํ่าในเลือด
2. การควบคุมแบบเข้มงวดเหมาะสมกับผู้ที่เคยมีอาการของภาวะนํ้าตาลตํ่าในเลือดบ่อยหรือรุนแรง หรือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคร่วม เป้าหมายในการควบคุมคือ HbA1c < 7%
3. ควบคุมแบบไม่เข้มงวด ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการของภาวะนํ้าตาลตํ่าในเลือดรุนแรงบ่อยๆ ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรืออยู่เพียงลําพัง ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก โรคตับและโรคไตในระยะท้าย เป็นต้น เนื่องจากระดับน้ำตาลต่ำอาจเป็นอันตรายได้เป้าหมายในการควบคุมคือ HbA1c < 7-8%

นอกจากนี้ ควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดโรคแรกซ้อนจากเบาหวานให้ได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงที่สุด ได้แก่ น้ำหนักตัวและรอบเอว ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต การสูบบุหรี่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554
http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.3/files/3-0.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น