วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,540. ข้อควรทราบเรื่องการใช้ยารักษาวัณโรค CAT 1 (2IRZE / 4IR)

-ในกรณีที่รักษาวัณโรคโดยใช้ยา CAT 1 (2IRZE / 4IR) ซึ่งรวมเป็นระยะเวลารวม 6 เดือน
แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ยา IR นานเป็น 7-10 เดือน ในกรณีที่เป็นวัณโรคชนิดรุนแรง เช่น
dissiminated TB, วัณโรคของเยื่่อหุ้มสมอง, วัณโรคที่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย, วัณโรคกระดูก
-สำหรับวัณโรคที่มีเบาหวานร่วมด้วยบางราย, วัณโรคที่มีแผลโพรงขนาดใหญ่บางราย, วัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่รักษาแล้ว 6 เดือน ต่อมยังไม่ยุบ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ขยายเวลารักษาเป็น 9 เดือน ทั้งนี้ให้พิจารณาเป็นราย ๆ
-ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่มี meningitis, disseminated หรือ  spinal disease with neurological complication เพิ่มระยะ
ต่อเนื่อง (Continuation phase หรือ Maintenance phase) จาก 4 เดือน เป็น 7-10 เดือน (เพราะฉะนั้นรวมระยะเวลาการรักษาทั้งหมด 9-12 เดือน)

Ref:  แนวทางการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น