วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,543. ความแตกต่างระหว่าง rheumatic heart disease, rheumatic fever และ infective endocarditis

Rheumatic heart disease เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเคยเป็น rheumatic fever มาก่อน ซึ่งสาเหตุคือการติดเชื้อ beta hemolytic streptococcus group A โดยเกิดมีความเสียหายเรื้อรังต่อลิ้นหัวใจ ซึ่ง rheumatic fever มีเกณฑ์การวินิจฉัยคือ Jones criteria

การวินิจฉัย rheumatic heart disease อาศัยการตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของหัวใจ (echocardiography)
ส่วน infective endocarditis เป็นการติดเชื้อของผนังด้านในของหัวใจหรือลิ้นหัวใจสาเหตุอาจเกิดจาก แบคทีเรีย เชื้อรา หรืออื่นๆ โดยที่ rheumatic heart disease ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิด ซึ่งกรณีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีเกณฑ์การวินิจฉัยคือ Duke criteria

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น