วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,524. ข้อมูลควรรู้เปรียบเทียบโรคเบาหวานและโรคเอดส์

จากข้อมูลทางสถิติพบว่าทุก 7 วินาที (บางอ้างอิงทุก 10 วินาที) จะมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับเบาหวาน และจะพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ทุก ๆ 5 วินาที
ในขณะที่โรคเอดส์จะเสียชีวิตทุก 25 วินาที (บางอ้างอิงทุก 20 วินาที) และจะพบผู้ป่วยรายใหม่ทุก ๆ 20 วินาที (บางอ้างอิงทุก ๆ 12 วินาที)
จากข้อมูลนี้อาจจะทำให้ผู้ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น

Ref:
http://www.facebook.com/pages/UCSD-ARI-AIDS-Research-Institute/162942520417201?v=info
http://bagridiabetescarecentre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=64
http://www.worldvision.ca/Education-and-Justice/advocacy-in-action/Pages/HIV-and-AIDS-Fast-Facts.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น