วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,509. การเลือกแนวทางการรักษาโรคเบาหวานในภาวะต่างๆ

การเลือกแนวทางการรักษาโรคเบาหวานในภาวะต่างๆ
รศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจจะสงสัยว่าการดูรักษาผู้ป่วยเบาหวานในสภาวะบางอย่างจะมีแนวทางอย่างไร แนวทางนี้มีคำตอบครับ
เนื้อหาประกอบไปด้วย
-การเลือกการรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคตับ
-การเลือกการรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคไตวาย
-การเลือกการรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
-การเลือกการรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

Link: http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.3/files/4-0.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น