วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,542. เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ของ rheumatoid arthritis ปี 2010

American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) ได้กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ของ rheumatoid arthritis ปี 2010 ไว้ดังนี้
ผู้ที่สงสัยได้แก่
1. มีอย่างน้อย 1 ข้อ (joint) ที่มีลักษณะของเยื่อหุ้มข้ออักเสบ (synovitis)
2. เยื่อหุ้มข้ออักเสบ (synovitis) ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่นที่เหมาะสมกว่า
โดยการวินิจฉัยจะต้องได้คะแนน 6 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 10 จากการประเมินข้อ A-D
A. การอักเสบข้อ
- 1 ข้อขนาดใหญ่   =   0 คะแนน
- 2 -10 ข้อขนาดใหญ่  =    1 คะแนน
- 1-3 ข้อเล็ก (อาจจะมีข้อใหญ่หรือไม่ก็ได้)    = 2 คะแนน
- 4-10 ข้อเล็ก (อาจจะมีข้อใหญ่หรือไม่ก็ได้)   =  3 คะแนน
- มากกว่า10 ข้อ (มีอย่างน้อย 1 ข้อเล็ก)   =  5 คะแนน
B. ผลตรวจเลือดอย่างน้อยต้องได้ผลบวกอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ 
- ให้ผลลบต่อ RF และ ACPA    =  0 คะแนน
- เป็นบวกแบบเล็กน้อย ของ RF หรือ ACPA    = 2 คะแนน
- เป็นบวกแบบมาก ของ RF หรือ ACPA  =  3 คะแนน
C. สารแสดงปฏิกิริยาการอักเสบ ต้องได้ผลบวกอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่
- CRP และ ESR ปกติ  =  0 คะแนน
- มีความผิดปกติของ CRP หรือ ESR   = 1 คะแนน
D. ระยะเวลาของอาการ
- น้อยกว่า 6 สัปดาห์  =  0 คะแนน
- มากกว่าสัปดาห์ 6 สัปดาห์ = 1 คะแนน

โดย ACPA = anti citrullinated protein antibody.

Ref: http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/2010_revised_criteria_classification_ra.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น