วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,513. ข้อควรทราบเกี่ยวกับ CD4

ในกรณีที่ผลการตรวจนับความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) แยกจากผลการวิเคราะห์ ให้ใช้สูตรคำนวณเพื่อหาค่าจำนวน CD4ดังนี้
ค่าจำนวน CD4 = (%CD4 x WBC x %Lymphocyte)/10,000

• ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี nucleated RBC (NRBC) ต้องระวังในการแปลผลจำนวน CD4
• ในกรณีต่อไปนี้ให้อาศัย %CD4 ในการประเมินผลการรักษาร่วมด้วย
  - การมีจำนวน CD4 มากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติ
  - ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี เนื่องจากจำนวน CD4 ในเด็กกลุ่มนี้จะมีความแปรปรวนสูง
• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแปลผลการตรวจหาจำนวน CD4
  - ระดับ CD4 จะมีความแปรผันตามช่วงเวลาของวัน จึงควรนัดผู้ติดเชื้อเอชไอวีเจาะเลือดแต่ละครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกัน เวลาที่เหมาะสมในการเจาะเลือดแนะนำเป็นช่วงเช้า
  - การผ่าตัดใหญ่ การได้รับวัคซีน การติดเชื้อไวรัส และการได้รับยาในกลุ่มที่มี steroid มีผลต่อจำนวน CD4 ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการส่งตรวจในช่วงดังกล่าว หรือแปลผลด้วยความระมัดระวัง
  - ความแปรปรวนจากการเปลี่ยนเครื่องมือ ชนิด และหลักการของเครื่องมือ รวมถึงน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ แนะนำให้ตรวจติดตามโดยการใช้เครื่องมือและหลักการเดิม
• แนวทางการส่งตรวจหาจำนวน CD4
  - ผู้ที่ทราบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับการตรวจหาจำนวน CD4 โดยเร็ว
  - ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทั้งที่ได้รับหรือไม่ได้รับยาต้านไวรัสควรได้รับการตรวจหาจำนวน CD4 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  - หากต้องส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจนอกสถานพยาบาล ขณะขนส่งตัวอย่างเลือดควรได้รับการบรรจุในภาชนะที่ปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 25 ºC
Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น