วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,504. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปอด (screening tests for lung cancer)

มีหลักฐานมากพอสมควรว่าการใช้  low-dose computerized axial tomography (CAT) scans, chest X-rays และ sputum cytology สามารถที่จะพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้มีการค้นหา แต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าการคัดกรองจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด การคัดกรองจะพบตำแหน่งความผิดปกติในปอดแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้ และการคัดกรองมักไม่ได้ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างมะเร็งกับความผิดปกติอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง จึงต้องการวิธีการตรวจเพิ่มขึ้น เช่น การตัดชิ้นเนื้อ ซึงต้องอาศัยขบวนการทางด้านการผ่าตัดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมะเร็ง ซึ่งก็จะมีความเสี่ยง ทำให้เกิดความกังวลและค่าใช้จ่าย
เนื่องจากการที่ไม่สามารถทราบว่าประโยชน์ของการคัดกรองจะมีประโยชน์มากกว่าอันตรายที่จะได้รับ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้เชี่ยวชาญจึงมิได้คัดค้านการคัดกรอง
การคัดกรองด้วย CXR เมื่อครั้งหนึ่งได้รับการสนับสนุน แต่นักวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดกรองอัตราการเสียชีวิตมิได้น้อยไปกว่าผู้ที่ไม่ได้คัดกรอง
การศึกษาจะช่วยให้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการคัดกรองใหม่ๆ
เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่  National Lung Screening Trial (NLST) http://www.cancer.gov/nlst

Ref: http://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/screening.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น