วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,240. Reversibility test

การทดสอบการตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม (reversibility test)

การทดสอบเพื่อดูว่ามี reversible ของหลอดลมหรือไม่เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาภาวะที่มีการตีบแคบของหลอดลม จะมีวิธีในการตรวจดังนี้คือ
ให้ผู้ป่วย สูดยาขยายหลอดลม β2 –agonist ผ่านทางกระบอกสูดยา (spacer) โดยใช้ยาขยายหลอดลม 2 puffs (เช่น salbutamol 200 μg , terbutaline 500 μg) วิธีการทำ ให้กดยาขยายหลอดลม 1 puff เข้า spacer แล้วให้ผู้ป่วยสูดยาจาก spacer โดยค่อย ๆ หายใจเข้าจนสุด แล้วกลั้นไว้ ประมาณ 5-10 วินาที หรือให้นับ 1-10 แล้วหายใจออก เสร็จแล้วสูดอีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นกดยาขยายหลอดลม อีก 1 puff ทำ เช่นเดียวกับครั้งแรก เสร็จแล้วให้ผู้ป่วยพัก ประมาณ15 นาที จึงค่อยมาทำ การตรวจสมรรถภาพปอดซํ้า ตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งจะได้ค่าสมรรถภาพปอดหลังได้ยาขยายหลอดลม (post-bronchodilator spirometry) การคำนวณทำ ดังนี้

Percent reversible = FEV1หลังใช้ยา - FEV1ก่อนใช้ยา × 100
                                              FEV1ก่อนใช้ยา

ถ้า Percent reversible มีค่าตั้งแต่ 12% ขึ้นไป ร่วมกับมีค่า FEV1เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 200 ม.ล. ให้ถือว่าการอุดกั้นของหลอดลม เป็นชนิด reversible

Ref: แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด สไปโรเมตรีย์ โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น