วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,254. Brugada criteria for diagnosis of ventricular tachycardia

Brugada criteria ที่ใช้ในการวินิจฉัย Ventricular tachycardia(VT) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนเรียงตามลำดับดังนี้
1. การไม่พบ  RS complex ใน precordial leads
2. แต่ถ้ามี RS complex ถ้าระยะจากจุดเริ่มต้นของ R wave จนถึงจุดลึกสุดของ S wave มากกว่า 100 ms ก็ยังเป็น VT
3. เมื่อมี atrioventricular dissociation
4. เมื่อทั้ง V1หรือV2 และ V6 ครบเกณฑ์การวินิจฉัย VT

โดยในข้อ 4 จะมีรายละเอียดดังนี้
Tachycardia with a right bundle branch block-like QRS
Lead V1
Monophasic R or QR or RS favors VT
Triphasic RSR' favors SVT
Lead V6
R to S ratio <1 (R wave smaller than S wave) favors VT
QS or QR favors VT
Monophasic R favors VT
Triphasic favors SVT
R to S ratio >1 (R wave larger than S wave)favors SVT
Tachycardia with a left bundle branch block-like QRS
Lead V1 or V2
Any of following R >30 msec, >60 msec to nadir S, notched S favors VT
Lead V6
Presence of any Q wave, QR or QS favors VT
The absence of a Q wave in lead V6 favors SVT

รูปแสดง RS complex และการวัดระยะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น