วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,306. การใช้ยาวัณโรคในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การใช้ยาวัณโรคในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ผู้ป่วยตั้งครรภ์และให้นมบุตร สามารถให้การรักษาเหมือนคนทั่วไป คือ 2HRZE/4HR เนื่องจาก first-line anti-TB drugs ทุกตัวปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้น streptomycin ซึ่งทำให้เกิด ototoxic กับเด็กในครรภ์ จึงห้ามให้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรสามารถให้นมบุตรและอยู่ร่วมกันกับบุตรได้ มารดานอกจากจะได้ยาต้านวัณโรคแล้วควรใช้ผ้าปิดปากเวลาไอจาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค บุตรควรได้รับการตรวจว่าเป็น active TB หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เป็น active TB แพทย์ควรให้ isoniazid prophylaxis เป็นเวลา 6 เดือน แล้วตามด้วยการให้ BCG vaccination
ขณะให้การรักษาวัณโรคซึ่งมี isoniazid ใน regimen ทั้งในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรได้รับ pyridoxine supplement ทุกราย

Ref: แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 ฉบับภาษาไทย
http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.1/files/01-Recent%20Advance.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น