วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,263. Basic life support(BLS) เปลี่ยนจาก A-B-C เป็น C-A-B

Basic life support(BLS) เปลี่ยนจาก A-B-C เป็น C-A-B

ประเด็นหลักใน 2010 AHA Guidelines for CPR and ECC ในส่วนของการช่วยกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน (basic life support: BLS) ขั้นตอนสำคัญอย่างแรกคือการกดหน้าอกและการกระตุกหัวใจอย่างรวดเร็ว (chest compressions and early defibrillation)
ซึ่งขั้นตอน A-B-C ที่ใช้อยู๋เดิมนั้น ผู้ป่วยมักได้รับการกดหน้าอกช้ากว่าที่ควร เพราะผู้ช่วยเหลือต้องเสียเวลาในการเปิดทางเดินหายใจ เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน กรณีการช่วยหายใจแบบประกบปาก หรือต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยหายใจ เมื่อเปลี่ยนลำดับขั้นตอนเป็น
C-A-B แล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการกดหน้าอกเร็วขึ้น และความล่าช้าในการช่วยหายใจก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เสียเวลาก่อนการช่วยหายใจไปกับการกดหน้าอกรอบแรก 30 ครั้ง หรือประมาณ 18 วินาที และความล่าช้าจะยิ่งน้อยลงอีกหากมีผู้ช่วยเหลือสองคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น