วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,295. Thrombopoietin-receptor agonists for primary immune thrombocytopenia

Thrombopoietin-receptor agonists for primary immune thrombocytopenia
Clinical Therapeutics
N Engl J Med  August 25, 2011

Immune (idiopathic) thrombocytopenia เป็นความผิดปกติซึ่งมีลักษณะการทำลายเกล็ดเลือดโดยผ่านระบบอิมมูน (immune-mediated platelet destruction) และเกิดความผิดปกติของการสร้างเกล็ดเลือด ทำให้เกล็ดเลือดน้อยกว่า100,000 mm3 และทำให้เกิดมีภาวะเลือดออกได้หลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งได้เป็น
1.การวินิจฉัยใหม่หรือภาวะชั่วคราว (newly diagnosed or transient) จะอยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของการมีเกล็ดเลือดต่ำ
2. ภาวะคงอยู่ต่อเนื่อง (persistent) 3 ถึง12 เดือนของการมีเกล็ดเลือดต่ำ
3. ภาวะเรื้อรง (chronic) มากกว่า 12 เดือนหลังได้รับการวินิจฉัย
ในภาวะ primary immune thrombocytopenia จะพบมีเฉพาะภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ขณะที่ secondary immune thrombocytopenia เป็นลักษณะที่สัมพันธ์กับความผิดปกติอื่นๆ (เช่น การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ SLE)
อุบัติการของผู้ป่วยรายใหม่ของ primary immune thrombocytopenia ประมาณ10 ใน100,000 คนต่อปี มีอัตราเท่าๆ กันทั้งสองเพศ อัตราการเกิดจะเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุ ส่วนในเด็กอุบัติการจะอยู่ที่ 6 ใน 100,000 คนต่อปี
การมีเลือดออกเกิดได้น้อยมากในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดมากกว่า 50,000 mm3 อาการมีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรจนกระทั่งเลือดออกรุนแรง ถึงแม้ว่าภาวะเลือดออกที่เกิดขึ้นเองและภาวะที่เป็นอัตรายถึงชีวิตมักพบในผู้ป่วยที่มีเกล็ดน้อยกว่า10,000 ถึง 20,000 mm3
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น