วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,259. EKG abnormalities suggesting an arrhythmic syncope

EKG abnormalities suggesting an arrhythmic syncope
(American Family Physician)

บางครั้งอาจจะสงสัยว่า EKG ผิดปกติที่เห็นจะเป็นสาเหตุของ syncope หรือไม่? จากในบทความที่อ่านมาบอกว่า EKG ดังข้างล่างนี้อาจเป็นสาเหตุได้ครับ
-Bifascicular block (defined as left bundle branch block or right bundle branch block combined with left anterior or left posterior fascicular block)
-Other intraventricular conduction abnormalities (QRS duration 0.12 second)
-Mobitz type I second-degree atrioventricular block
-Asymptomatic sinus bradycardia (< 50 beats per minute) or sinoatrial block
-Preexcited QRS complexes
-Prolonged QT interval
-Right bundle branch block pattern with ST elevation in leads V to V (Brugad syndrome)
-Negative T waves in right precordial leads, epsilon waves and ventricular late
potentials suggestive of arrhythmogenic right ventricular dysplasia
-Q waves suggesting myocardial infarction

Ref: http://www.aafp.org/afp/2005/1015/p1492.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น