วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,418 นวตกรรมทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความสำคัญ นวตกรรมทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก
2. นวตกรรมที่เหมาะสมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก    
2.1 การกำจัดยุงพาหะ
        -ตัวเต็มวัย
        -ลูกน้ำ
        -ไข่
2.2 การป้องกันประชาชนถูกยุงกัด
2.3 การสำรวจลูกน้ำ
3. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. เอกสารอ้างอิงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น