วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,475 โรคความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์

โดยแพทย์หญิงวราลักษณ์ ยมะสมิต 
พันเอกแพทย์หญิงจุฑาวดี วุฒฺิวงศ์   
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

เนื้อหาประกอบด้วย
-การดูแลสตรีที่มีความดันโลหิตสูงเรื้อรังระยะก่อนตั้งครรภ์
-การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงระยะตั้งครรภ์
-การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ทราบมาก่อนตั้งครรภ์
-การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบระหว่างตั้งครรภ์
-แผนภูมิแสดงแนวทางการวินิจฉัยความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์
-การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงกลุ่มต่างๆ ที่ตรวจพบระหว่างตั้งครรภ์
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น