วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,427 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เป็น STEMI ซึ่งได้รับการทำ PCI ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จากการศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วยซึ่งเป็น STEMI และได้รับการทำ PCI ในปี พ.ศ. 2542-2553 จำนวน 787 คน เป็นชาย 583 คน เป็นหญิง 204 คน อายุเฉลี่ย 60.28 + -13.11 มีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 65 คน
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เป็น STEMI ซึ่งได้รับการทำ PCI เมื่อผ่านการวิเคราะห์แบบ multivariate แล้วพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายการเสียชีวิตได้แก่ อายุที่มากกว่าหรือเท่ากับ 75 ปี, LVEF ที่น้อยกว่า 40%, Killip class 4, TIMI flow post PCI ที่น้อยกว่า 2 โดยพบว่ามีค่า adjust odds ratio ที่ 2.60, 3.89, 10.94 และ 5.13 ตามลำดับ
(ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าเบาหวานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายการเสียชีวิตร่วมด้วย) จากผลการศึกษานี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวัง ประเมินการพยากรณ์โรค วางแผนการรักษา ตลอดจนการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ

Ref: http://www.cumedicine.org/assets/home/medjournal/26_2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น