วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,480 เมื่อเป็นวัณโรคปอดมีโอกาสเป็นวัณโรคที่ตำแหน่งอื่นได้มากน้อยแค่ไหน?

ความสัมพันธ์วัณโรคที่ปอดกับวัณโรคที่ตำแหน่งอื่นๆ 
-สามารถพบวัณโรคต่อมน้ำเหลืองได้ร้อยละ 5-44
-สามารถพบวัณโรคเยื่อหุ้มปอดได้ร้อยละ 30-50
-สามารถพบวัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจได้ร้อยละ 32
-สามารถพบวัณโรคในช่องท้องได้ร้อยละ 20-28

Ref:  แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554
จัดทําโดยสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น