วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,420 ความแตกต่างระหว่าง seizure และ epilepsy

คือ อาการชักอันเนื่องมาจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองชั่วคราว
Seizure (อาการชัก) คือ อาการชักอันเนื่องมาจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง ก่อให้เกิดอาการผิดปกติแบบเป็นๆ หายๆ (recurrent, episodic) โดยแต่ละครั้งมีอาการคล้ายๆ กัน (stereotyped) โดยอาการดังกล่าวขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่มีความผิดปกติ โดยสามารถแบ่งได้เป็น ชนิด convulsion คืออาการชักชนิดที่มีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อ และชนิด non convulsion คืออาการชักชนิดที่ไม่มีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อ
Epilepsy (โรคลมชัก) หมายถึง การชักตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้น (unprovoke seizure) เนื่องมาจากความไม่สมดุลย์ระหว่างกระบวนการกระตุ้นและการยับยั้ง โดยผ่านสารสื่อประสาท ได้แก่ glutamate (กระตุ้น) และ gamma-aminobutyric acid หรือ GABA (ยับยั้ง)

สรุป seizure จะเป็นการกล่าวถึงในแง่ของการชักที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง ๆ แล้วจบไป โดยมักมีสาเหตุหรือปัจจัยกระตุ้น ส่วน epilepsy จะเป็นการกล่าวถึงในแง่ของการชักที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นเรื้อรัง ไม่มีปัจจัยที่กระตุ้นชัดเจน

Ref: แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ
Introduction to Seizures and Epilepsy by Sarah Shalev, M.D.
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=34b334c9252564d9
http://www.differencebetween.net/science/health/difference-between-seizure-and-epilepsy/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น