วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,425 Intractable epilepsy

Intractable epilepsy: คือโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยากันชักที่เป็น first line มากกว่า 2 ชนิด แล้วยังชักเฉลี่ยมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน นาน 18 เดือนและไม่เคยมีระยะปลอดชักนานเกิน 3 เดือน
แพทย์ผู้ดูแลควรทบทวนอย่างรอบคอบ ว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาถูกต้องหรือไม่ มีสาเหตุที่ทำให้ไม่ตอบสนองหรือไม่ โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยๆ เช่น
1. ไม่ได้รับยาที่ถูกต้องตามชนิดของการชัก
2. ขนาดยาไม่เพียงพอ
3. รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ
4. ไม่ได้แก้ไขสาเหตุบางอย่าง เช่น เนื้องอกในสมอง
5. อาจได้รับยาที่ทำให้ชักได้บ่อยขึ้น ได้แก่ยากลุ่ม antipsychotic เช่น haloperidol, risperido
6. เป็นโรคอื่นแต่มีอาการคล้ายชัก เช่น โรคสมองพิการชนิดเกร็ง

Ref: แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC320836/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น