วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

557.หญิง 19 ปี SLE มีปัญหาเรื่องซีด มีไข้

หญิง 19 ปี SLE มีปัญหาเรื่องซีด มีไข้ PE: H+L:WNL, Abd: no organomegaly คิดว่าซีดจากอะไร หรือจะส่งตรวจอะไรเพิ่ม

ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

ผู้ป่วยเป็น SLE มีไข้ ซีด ดังนั้นอาจต้องสงสัย Autoimmune hemolytic anemia (AIHA)
-CBC พบมี Anemia ชนิดที่ MCV ปกติ
-PBS พบมี Schistocyte ที่เป็นตัวเรียวๆ และชนิดที่มีลักษณะเหมือนหมวก (helmet) ซึ่งสามารถพบได้ใน Microangiopathic hemolytic anemia (MAHA), hemoglobinuria (PNH, thalassemia, paroxysmal nocturnal และพบว่ามี micro spherocyte เล็กน้อย
ผู้ป่วยส่ง Direct Coomb test: positive แต่ไม่ได้ส่ง reticulocyte count ไม่ได้ตรวจดูค่า bilirubin ผู้ป่วยไม่มีตาตัวเหลืองหรือตับม้ามโต จึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถเป็น AIHAได้หรือไม่?

เพิ่มเติม:  -ใน AIHA ลักษณะของเม็ดเลือดแดงเป็น normochromic normocytic มี anisocytosis มาก เพราะมี microspherocyte ซึ่งบ่งถึงการทำ ลายเม็ดเลือดแดงที่ม้ามและมี polychromasia ที่แสดงถึงการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกเพิ่มขึ้น เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะ hemolysis ทำ ให้ค่า MCV สูงขึ้นนอกจากนี้ยังพบ nucleated red cell และ basophilic stippling ได้ ลักษณะเม็ดเลือดแดงที่จับกลุ่มกันในสเมียร์เลือด(autoagglutination) พบได้ร้อยละ 30 ของผู้ป่วย ลักษณะเม็ดเลือดแดงที่เป็น poikilocyte จะพบไม่มาก
-The Coomb's test ช่วยบอกว่า มี antibodies (IgG หรือ IgM) บนผิวของเม็ดเลือดแดง ในผู้ป่วย AIHA แต่ก็ใช่ว่าจะต้องเป็น AIHA เสมอ  มี false positives ได้

อ่านเพิ่ม http://www.rcpt.org/rcpt_boffice/images_upload/news/145/files/autoimmunehemolyticanemia.pdf
http://www.jda.cc/Database%20Files/Schistocytes.html

1 ความคิดเห็น:

 1. PBS มี pale area of RBC > 1/3 มากพอสมควร
  มี Microspherocyte 4-5 อัน
  no identify helmet cell

  Ix Recticulocyte count / Bilirubin level / Coomb's test +/- iron study

  DDx AIHA +/- iron def anemia

  ตอบลบ