วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

130.DNA Damage, Aging, and Cancer

DNA Damage, Aging, and Cancer, The new england journal of medicine, october 8, 2009


ความเสียหายของ DNA สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งและความชรา หรือทั้ง 2 อย่าง โดยขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ ตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย ชนิดของเซลที่ยังคงความเสียหายและขั้นตอนที่เสียหายใน cell cycle ตลอดจนการมี specific repair, check point และปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีผล เมื่อความเสียหายไม่ได้รับการซ่อมแซม จะกลายเป็นมะเร็งหรือเซลอาจจะตายไป การป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวสามารถทำได้โดยลดภาวะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ DNA โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับการที่เป็นพิษจากภายนอกร่างกาย กดการเกิดเมตาโบลิซม(suppressing metabolism) การใช้ sirolimus[rapamycin]ในหนูพบว่าสามารถยืดอายุไขให้ยาวขึ้น ชะลอความชรา ลดการเกิดมะเร็ง ซึ่งsirolimus เป็นสารอีกตัวหนึงที่อาจให้ผลดังกล่าว [rapamycin เป็นยากลุ่มmacrolide ใช้เป็นimmunosuppressant เพื่อป้องกัน rejection ของการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเฉพาะการปลูกถ่ายไต]


http://content.nejm.org/cgi/content/short/361/15/1475

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น