วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

96. Chronic renal failure/medication

ชาย 62 ปี HT, DM with chronic renal failure ผลlab BUN 64, Cr 3.1, Na+ 132, K+ 4.6, Cl- 99, CO2 18, Ca2+ 8.4, (PO4)3 4.5, Albumin 3.7, Hct 31, MCV 82 ต้องให้ CaCO3 และ NaHCO3 หรือยัง หรือมีหลักการให้อย่างไร เรื่องซีดต้องทำอย่างไร

ขอบคุณทั้งสองความเห็น
•เริ่มใช้ calcium phosphate blinder เมื่อ Calcium-Phosphate product มากกว่า 55 mg2/mL2 [บางแนวทางใช้ที่ 45] ปรับให้น้อยกว่า 55
•Sodium bicarbonate เริ่มใช้เมื่อ HCO3- น้อยกว่า 17 mEq/L ขนาด 0.5-1.0 mEq/kg/day ปรับ HCO3 อยู่ที่ 18-20 mEq/L หรือให้ถึงค่าปกติก็ได้
•Keep Hb 11-12 g/dl [ บางแนวทางให้ keep ถึง 13]

เหตุผลที่ต้องรักษาดังความเห็นที่ส่งมา
http://pharm.kku.ac.th/thaiv/meeting/AdvancedI/12-Pharm%20care%20in%20CKD%20.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. 1.chronic metabolic acidosis ทำให้เกิด secondary osteoporosis เเละ protein malnutrition

  การรักษา ควรให้ NaHCO3 จน HCO3 normal คือ 22 ขึ้นไป ให้ระวังเรื่อง Na และ volume load ด้วย

  2. secondary hyperparathyroid เกิดจาก CKD ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่รักษา จะเกิด overt hyperparathyroid และ renal osteodystrophy ตามมา

  การรักษา
  restrict phosphate diet เช่น pepsi cola, chocholate
  ให้ phosphate binder ถ้า CaPO4 product > 45
  มียา 2 กลุม คือ CaCO3 กินพร้อมอาหาร ถ้ามี hypercalcemia แล้ว ให้ AlOH3 แต่ให้ระวัง neuro side effect
  treat acidosis
  monitor iPTH ถ้า 1.iPTH > 3 เท่า 2. PO4< 6,Ca<10 ,CaPO4 <55 แนะนำให้ calcitriol ( active ViTD)

  3. treat anemia ช่วยลด cardiovascular complication ( LVH )
  เอา Hb ประมาณ 11-12

  ตอบลบ
 2. 1. CO2 < 22 ให้ NaHCO3
  2. Ca x PO4 > 55 ให้ CaCO3 with meal (จับ PO4 ในอาหาร)
  3. Keep hb 11-12 มากกว่านั้น mortality สูงขึ้น

  ตอบลบ