วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

98. Green pit viper snake bite

ชาย 39 ปี ถูกงูเขียวหางไหม้กัดที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายตอนนี้ครบ 1 วันพอดี แขนบวมขึ้นเรื้อย ๆ จนเหนือศอกขึ้นไป แต่ F/U CBC ปกติ VCT 9,11,11,8 ตามลำดับ จะให้ antivenom หรือไม่ และจะให้การดูแลอะไรอีกบ้าง 1. อาการเฉพาะที่ : ปวดบวมชัดเจน ตั้งแต่น้อยจนถึงมาก อาจพบผิวหนังพองเป็นถุงน้ำ (blister) หรือมีเลือดออกภายในถุง (hemorrhagic bleb) ก็ได้ รอยเขียวช้ำของผิวหนังบริเวณที่ถูกกัด (ecchymosis) หรือมีเลือดซึมออกจากแผลรอยเขี้ยว บางรายอาจพบเนื้อตายร่วมด้วย. ในผู้ป่วยที่ถูกงูเขียวหางไหม้กัดบางราย อาจพบการอักเสบของท่อน้ำเหลือง (lymphangitis) หรือการอักเสบของหลอดเลือด (thrombophlebitis) ร่วมได้.
2. อาการทั่วไป : เลือดออกผิดปกติตามอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ได้แก่ เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกตามรอยแผลเขี้ยวที่ถูกกัดและรอยเขียวช้ำ อาจมีเลือดออกในกล้ามเนื้อ อาเจียนเป็นเลือด หรือปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น
ข้อบ่งชี้ของการให้เซรุ่มแก้พิษงู
1.เลือดออกผิดปกติ เช่นเลือดออกทางเดินอาหาร
2.ค่าการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ venous clotting time มากกว่า30 นาที
4.เกร็ดเลือดน้อยกว่า 10,000
การใช้เซรุ่มต้านพิษงู สามารถลดอาการบวมของแผลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่อาจเพียงพอทางคลินิค และพบอีกว่า เซรุ่มไม่สามารถป้องกันการเกิดเนื้อเน่าตายบริเวณแผลได้
ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะแบบป้องกัน (prophylactic antibiotics) เนื่องจากมีหลักฐานว่าโอกาสติดเชื้อของแผลไม่แตกต่างกับผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะตามข้อบ่งชี้เพื่อรักษา เช่น ในกรณีที่แผลค่อนข้างสกปรก หรือถูกกระทำการบางอย่างมาก่อน ได้แก่ เอาปากดูดพิษออก กรีดแผลมาก่อน เอาดินหรือสมุนไพรพอกแผล เป็นต้น. นอกจากนี้ ถ้ามีอาการแสดงของการติดเชื้อของแผลอย่าง ชัดเจน ควรให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย. ยาปฏิชีวนะที่เลือกให้ควรครอบคลุมทั้งเชื้อที่เป็นแกรมบวก แกรมลบ และเชื้อที่ไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโต (anaerobe).
ให้ทําการ debridement และ unroof hemorrhagic bleb บริเวณนิ้ว และทําfasciotomy ในกรณี compartment syndrome แต่ทั้งนี้จะทําได้ต่อเมื่อ VCT ปกติ และอย่าลืมให้ TT เมื่อ VCT ปกติ หากแผลสกปรกมาก ควรพิจารณาให้ tetanus antitoxin ด้วย.

2 ความคิดเห็น:

  1. ปกติถือ VCT เป็นหลัก คิดว่าไม่ให้ antivenom คนนี้เป็น Compartment syndrome ควรได้ antibiotics + fasciotomy

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ13/10/52 16:45

    คนนี้ ผมroundเอง ยังไม่มี Paresthesia, No painful extension, Peripheral perfusion ดี Cappillary refill <2 sec. Full radial a. pulse. Not pale. คิดว่ายังไม่มี clinical compartment syndrome ครับ

    ตอบลบ