วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

72. Partial seizure

ผู้ป่วยหญิง Under DM, HT, Old CVA มาด้วยเท้าซ้ายกระตุก จาก Video ที่เห็น อธิบายสาเหตุได้จากอะไรบ้าง


Partial Seizures อาการของลมชักประเภทนี้ สมองจะถูกรบกวนเพียงบางส่วน บางครั้งเรียกว่า “Focal Seizures” อาการแสดงของผู้ป่วยจะขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่ได้รับมีผลกระทบ การชักชนิดนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยการรู้ตัวของผู้ป่วยคือ “Simple Partial Seizures” และ “Complex Partial Seizures” ถ้าผู้ป่วยมีสติขณะชักจัดเป็น “Simple Partial Seizures” ผู้ป่วยอาจมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นจังหวะ หรือการรับรู้รสผิดปกติ หรือการรับสัมผัสที่ผิดปกติในบางส่วนของร่างกาย บางครั้ง Simple Partial Seizures อาจถือเป็นอาการเตือนบอกเหตุ ถ้าการชักของผู้ป่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อการรู้ตัวจัดเป็น “Complex Partial Seizures” ผู้ป่วยอาจจำเหตุการณ์ขณะชักได้เล็กน้อยหรือจำไม่ได้เลย การชักอาจแสดงอาการโดยการ เปลี่ยนแปลงการรับรู้พร้อมกับการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ เช่น การจับเสื้อผ้าหรือสิ่งของ การพูดพึมพำ หรือการเคี้ยวซ้ำๆ อย่างไร้จุดหมาย และสับสนบางครั้งในบางกรณี ผู้ป่วยอาจตอบสนองถ้าพูดด้วย อาการชักประเภทนี้มักเกิด จากความผิดปกติใน Temporal Lobes จึงอาจเรียกว่า “Temporal Lobe Epilepsy”
จากการค้นดู: Metabolic disturbances ที่ทำให้เกิด focal seizure ได้แก่ hyperglycemia, hyperosmolality, hyponatremia http://www.japmaonline.org/cgi/content/abstract/92/2/109
ในผู้ป่วยคนนี้น่าจะเป็น Simple partial seizures เนื่องจากช่วงที่มีอาการผู้ป่วยรู้ตัวดีถามตอบได้ ส่วนสาเหตุ อาจจะเป็นจาก Old CVA หรือ Hyperglycemia เพราะช่วงที่มีอาการผู้ป่วยมี DTx ~ 200 - 400 mg%

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5/10/52 08:14

    คิดถึง chorea มากกว่า stroke ทำให้เกิด focal siezure มีน้อยมาก

    ตอบลบ