วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

83. Acute pancreatitis

หญิง 85 ปี ปวดท้องใต้ลิ้นปี่คลื่นใส้อาเจียน 5 ครั้ง 2 ชม. PTA, PE: No jaundice, Mark tender epigastrium area, no mass, ผล Lab เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร ต้องทำอะไรเพิ่ม ความรุนแรงของการดำเนินโรคเป็นอย่างไร [ BS 118 mg%]


Acute pancreatitis: ไม่มี clinical sign หรือ Lab ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็น pathognomonic ในการวินิจฉัย คงต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกัน, lab ที่ควรส่งตรวจได้แก่ amylase, lipase, CBC, metabolic panel (blood urea nitrogen, creatinine, glucose, and calcium), triglyceride, urinalysisและ arterial blood gas
ในผู้ป่วยพบว่า
Ranson's criteria at admission or diagnosis:
ได้ 3 คะแนนตอน [ยังไม่ได้รวมคะแนนเมื่อครบ 48 ชม. ] ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ป่วยมีโอกาสเกิดความรุนแรงในระดับ mild แต่ถ้าคำนวนเมื่อครบ 48 ชม. คะแนนน่าจะมากกว่า 3 ก็จะเข้าระดับรุนแรงมาก

http://www.aafp.org/afp/20070515/1513.html

2 ความคิดเห็น:

  1. Acute pancreatitis >> CT scan for necrosis + start Carbapenem ATB

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8/3/53 07:15

    อยากไดวิชาการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการคลื้นไส้-อาเจียนค่ะ........
    ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ