วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,422. Chronic rate control in atrial fibrillation

อาจจะสงสัยว่า chronic rate control in atrial fibrillation ควรจะใช้ที่เท่าไรดี?

การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วย atrial fibrillation จะช่วยลดการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วที่มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ(tachycardia-induced cardiomyopathy) การที่หัวใจเต้นเร็วกว่า 80 ครั้ง/นาทีขณะพัก หรือเร็วกว่า 100 ครั้ง/นาที ขณะมีกิจกรรมระดับปานกลางบ่งบอกว่าการควบคุมยังไม่ดี  บางการศึกษาหรือบางแนวทางใช้อัตราการเต้นของหัวใจไม่เกิน 100 คร้ังต่อนาทีเป็นเป้าหมายของการควบคุม แต่อย่างไรก็ตามการควรพิจารณาถึงเป้าหมายในการควบคุม รวมถึงต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยด้วย เช่นผู้ป่วยมีอาการหรือไม่ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและความสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น