วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,461. เกณฑ์การวินิจฉัยและข้อควรรู้เกี่ยวกับ SIADH

Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH) มีลักษณะของการหลั่ง แอนติไดยูเรติก ฮอร์โมน (antidiuretic hormoneADH) ออกมามากผิดปกติ โดยทำให้เกิดการดูดกลับน้ำที่ท่อไตมากขึ้นเกิดภาวะที่มีการลดความเข้มข้นของสารน้ำในร่างกายและเป็นการเพิ่มปริมาณสารน้ำที่อยู่นอกเซล โดยปัสสาวะจะมีออสโมลลาริตีสูงขึ้น การวินิจฉัยทำโดยการตัดโรคอื่นๆ ที่ไม่เหมือนออกไปก่อน (diagnosis of exclusion) ร่วมกับการดูเกณฑ์การวินิจฉัย
 มีเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ครับ
1. โซเดียมในเลือดต่ำร่วมกับมีออสโมลลาริตีในเลือดตํ่าด้วย (Hypotonic hyponatremia หรือ  true hyponatremia)
2. มีออสโมลลาริตีในในปัสสาวะสูง (Urine osmolality) > 100 mOsm/kg (100 mmol/kg)
3.ไม่มีการสูญเสียสารน้ำจากภายนอกเซล
4.ไม่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต
5. การทำงานของหัวใจ ตับและไตเป็นปกติ
นอกเหนือจากนั้นอาจพบว่าความเข้มข้นของเกลือโซเดียมในปัสสาวะสูงมากกว่า 20 mmol/ลิตร และออสโมลลาริตีในปัสสาวะสูงไม่ได้สัดส่วนกับออสโมลลาริตีในเลือดที่ตํ่า โดยอัตราส่วนของออสโมลลาริตีในปัสสาวะเทียบกับออสโมลลาริตีในเลือดมักมีค่าสูงกว่า 1.6
หมายเหตุ
SIADH จะมี euvolemia หรือมี water retention ก็ได้ แต่จะไม่มี hypovolemia เวลามี water retention น้ำที่เกิน จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ 2/3 และอยู่นอกเซลล์เพียง 1/3 (ECF 20% body weight = ISF 16 + plasma 4) ดังนั้น น้ำที่เกินอยู่ในหลอดเลือดไม่มาก แต่อยู่ภายในเซลล์และในเนื้อเยื่อต่างๆมากกว่า
Ref; 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น