วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,472. เกณฑ์การวินิจฉัยความรุนแรงของปอดอักเสบชุมชน (community-acquired pneumonia, CAP)

เกณฑ์การวินิจฉัยประกอบไปด้วย
เกณฑ์การวินิจฉัยหลัก
-ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
-มีภาวะ septic shock และต้องใช้ยากระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือด (vasopressors)
เกณฑ์การวินิจฉัยรอง
-อัตราการเต้นหัวใจมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ครั้งต่อนาที
-อัตราส่วน Pa,O2/FI,O2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250
-มีรอย infiltrates หลายกลีบ(lobe) ของปอด
-มีอาการสับสน/สูญเสียการรับรู้บุคคล วัน เวลา สถานที่ (disorientation)
-มีของเสียในเลือดโดย BUN มากกว่าหรืเท่ากับ 20 มก/ดล.
-มีเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 4,000 เซล/มม3
-มีเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 เซล/มม3
-มีอุณหภฺมิร่างกายต่ำ โดยอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายน้อยกว่า 36ºC
-มีความดันโลหิตต่ำ ซึ่งต้องการการให้สารน้ำในการรักษา

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมิณความรุนแรงและเพื่อการรับไว้ที่ห้อง ICU โดยเฉพาะการมีเกณฑ์การวินิจฉัยหลักไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ส่วนเกณฑ์การวินิจฉัยรองถ้ายิ่งมีมากการพยากรณ์โรคก็ยิ่งไม่ดี ถ้ามีอย่างน้อย 3 ข้อก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าควรรับไว้ใน ICU เช่นกัน

Ref:  Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society CAP guidelines

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น