วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,440. แนวทางการใช้ยา Doxycycline สำหรับโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู)

แนวทางการใช้ยา Doxycycline สำหรับโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู)
โดย กรมควบคุมโรค และ ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย

1. ผลการวิจัยที่มีในปัจจุบันพบว่ายา Doxycycline ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ช่วย
ลดความรุนแรงของโรคในรายที่ติดเชื้อแล้ว อีกทั้งการรับประทานยาเพื่อการป้องกันต้องรับประทาน
อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งจนหมดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอุบัติการณ์การติดเชื้อในฤดูฝนหรือ
ภาวะน้ำท่วมทั่วไปไม่สูงมาก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยา Doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส
2. สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง (เช่น อาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น)
ในพื้นที่ที่เคยมีประวัติการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส อาจพิจารณาให้ยา Doxycycline ในขนาด
๒๐๐ มก. สัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องจนหมดภาวะเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของโรค
3. หากพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสมีแนวโน้มสูงขึ้นเฉพาะพื้นที่ อาจพิจารณาการให้ยา
Doxycycline ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ในขนาด ๒๐๐ มก. สัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องจนหมดภาวะเสี่ยง
เพื่อลดความรุนแรงของโรค
4. บุคคลที่ได้รับยาดังกล่าวจะต้องได้รับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และไม่ละเลยการ
ป้องกันตัวเองจากโรคเลปโตสไปโรสิสด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การแต่งกายมิดชิดปกปิด หลีกเลี่ยงให้บาดแผล
สัมผัสกับแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด เช่น น้ำอุทกภัย เป็นต้น หากมีอาการควรได้รับการตรวจวินิจฉัย
ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
สำหรับการรักษาผู้ป่วย
กรณีผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลปโตสไปรา และมีไข้สูง ให้รักษาด้วย
Doxycycline ๑๐๐ มิลลิกรัม เช้า-เย็น เป็นระยะเวลา ๗ วัน การให้ยาเร็ว (ก่อนวันที่ ๔ หลังมีไข้)
จะช่วยลดความรุนแรงของอาการและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสลงได้
หากผู้ป่วยมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง หรือไตวาย หรือหอบ จำเป็นต้อง
วินิจฉัยแยกโรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น cholangitis, Staphylococcus septicemia, E coli septicemia,
Melioidosis, Scrub typhus และ Malaria ด้วย ก่อนพิจารณาหรือให้การรักษาแบบโรคเลปโตสไปโรสิส
ข้อควรระวัง
1. การใช้ยา Doxycycline ต้องรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารทันที ดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อป้องกัน
ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน จุกแน่นบริเวณหน้าอก และห้ามนอนทันที (อย่างน้อย
๓๐ นาที) เพราะอาจทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบ รวมทั้งงดดื่มนมหลังกินยา
2. บุคคลที่มีข้อห้ามในการให้ยา Doxycycline เช่น หญิงตั้งครรภ์, ให้นมบุตร แพ้ยา ฯลฯ ต้องได้รับ
ข้อมูลการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส ด้วยวิธีอื่นๆ

Ref: http://www.boe.moph.go.th/files/urgent/Lepto54_Doxy_Guideline_2554-08-31[1].pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น