วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,455. การวินิจฉัยแยกโรคเกี่ียวกับอาการสั่น (tremor)


การแยกภาวะสั่นจะช่วยให้การวินิจฉัยสาเหตุทำได้ง่ายและถูกต้องได้มากขึ้น
Rest tremor เป็นการสั่นของส่วนของร่างกายขณะอยู่เฉย และไม่ได้ตั้งใจ (involuntary movement) สาเหตุได้แก่ Parkison 's disease และโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ basal ganglia 
Intention Tremor เกิดในตอนท้ายของการเคลื่อนไหวที่มีวัตถุประสงค์ เช่นเอื้อมมือไปหยิบจับสิ่งของ ก็จะเริ่มสั่นตอนที่มือใกล้ถึงวัตถุนั้น มักพบในกรณีที่มีความผิดปกติของ cerebellar หรือใยประสาทส่วนที่เชื่อมต่อ เช่น Multiple sclerosis โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรควิลสัน (Wilson's disease, ความผิดปกติใน metabolism ของ Cu) alcoholism, และการได้รับยานอนหลับ หรือยากันชักที่มากเกินไปก็ได้
Postural Tremor เกิดการสั่นเมื่อส่วนแขนหรือขา อยู่ในท่าที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก เช่นกางแขนยื่นมืออกไปด้านหน้า ถ้าอาการสั่นหรือ tremor นั้นเกิดขึ้นช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป มักจะเป็น physiologic หรือ essential tremor หรืออาจพบได้ในผู้สูงอายุ เกิดจากกรรมพันธ์ แต่ถ้า postural tremor เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มักเกิดจาก toxin ภาวะเช่น hyperthyroidism, ภาวะการขาดสุราหรือยาบางชนิด


Ref: http://www.med-kku.com/index.php?topic=8658872.0;wap2
Neurology recall, James Miller, Nathan Fountain

1 ความคิดเห็น: